logo
logo
تبلیغ کلیکی تاپ سایت 98

مکالمه انگلیسی در فرودگاه

مکالمه انگلیسی در فرودگاه
هدایت عباسی آموزش زبان

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به مکالمه انگلیسی در فرودگاه بپردازیم. این عبارات انگلیسی را قبل از سفر به مقاصد انگلیسی زبان تمرین کنید. ما تمامی واژگان و جملات مهم برای فرودگاه را قرار داده ایم.

نکته: اینها را چاپ کنید و آنها را به عنوان یک "برگه راهنما" در چمدان دستی خود نگه دارید.

سوالات مهم در باجه فرودگاه

بلیط لطفا

Ticket please.

می توانم بلیط شما را ببینم؟

May I see your ticket?

آیا بلیط الکترونیکی دارید؟

Do you have an e-ticket?

کارت شناسایی عکس دار داری؟

Do you have some photo ID?

چند کیف را چک می کنید؟

How many bags are you checking?

این کوله ها را خودتان بسته بندی کردید؟

Did you pack these bags yourself?

آیا کیف دستی دارید؟ (یک کیف یا کیف برای سوار شدن به هواپیما)

Do you have a carry-on bag? (a bag or purse to take on the airplane)

آیا به کمک خاصی نیاز دارید؟ (به عنوان مثال یک "ویلچر")

Do you require special assistance? (example a “wheelchair”)

آیا هزینه/مالیات فرودگاه خود را پرداخت کرده اید؟

Have you paid your airport improvement fee/tax?

آیا شما یک پنجره می خواهید یا یک صندلی راهرو؟

Would you like a window or an aisle seat?

مشکلات احتمالی در فرودگاه

چمدان شما اضافه وزن دارد. (بعضی چیزا رو حذف کنید یا جریمه بپردازید.)

Your baggage is overweight. (Remove some contents or pay a fine.)

چمدان دستی شما خیلی بزرگ است.

Your carry-on luggage is too large.

پرواز شما تاخیر دارد (دیر)

Your flight is delayed. (It’s late.)

پرواز شما لغو شده است. (شما باید یک پرواز جدید رزرو کنید)

Your flight has been cancelled. (You must rebook a new flight)

پرواز شما لغو شده است/به تأخیر افتاده است.

Your connecting flight/connection has been cancelled/is delayed.

مهلت بلیط شما تمام شده است.

Your ticket is expired.

پاسپورت شما منقضی شده است.

Your passport is expired.

بخش بازرسی و امنیت فرودگاه

کارت پرواز لطفا

Boarding pass, please.

پاسپورت یا کارت شناسایی لطفا (عکس شناسنامه خود را نشان دهید)

ID please. (show your photo ID)

لطفا دستان خود را باز کنید (بازوهای خود را به سمت بالا و کناره های بدن خود قرار دهید)

Spread your arms out please. (Put your arms up and out to the sides of your body)

کفش ها را درآورید.

Take your shoes off.

کیفت را باز کن

Open your bag.

کمربند خود را بردارید/درآورید.

Take off/remove your belt.

آیا پول خرد در جیب خود دارید؟

Do you have any change in your pockets?

آیا فلزی دارید؟

Do you have any metals?

آیا غذا / محصولی دارید؟

Do you have any food/produce?

مایعات یا دارو دارید؟

Do you have any liquids or medicine?

راه بروید.

Walk through.

شما باید تمام غذاها یا نوشیدنی ها را دور بریزید. (شما نمی توانید آن را از دروازه ها عبور دهید.)

You must dump all food or beverages. (You can’t bring it through the gates.)

سوالاتی که نیاز است بپرسید

آیا پرواز من به موقع است؟

Is my flight on time?

چه زمانی باید در گیت باشم؟

When should I be at the gate?

گیت سوار شدن به هواپیما کجاست؟

Where is the boarding gate?

دستشویی کجاست؟

Where is the washroom?

آیا می توانم صندلی کنار پنجره بگیرم؟

Can I get a window seat?

جایی برای خوردن هست؟

Is there somewhere to eat?

آیا می توانم یک قهوه در گیت بگیرم؟

Can I get a coffee at the gate?

آیا پرواز من به موقع است؟

Is my connection on time?

چمدانم را از کجا جمع کنم؟

Where do I collect my baggage?

کجا میتوانم یک تاکسی پیدا کنم؟

Where can I find a taxi?

گیت خروج کجاست؟

Where is the departure gate?

گیت ورود کجاست؟

Where is the arrival gate?

میز پذیرش برای ….ایرلاین ها کجاست؟

Where is the check-in desk for ….airlines?

سطح داخلی کجاست؟

Where is the domestics level?

سطح بین المللی کجاست؟

Where is the international level?

واژگان مهم در فرودگاه

پروازها: پروازهایی که از این فرودگاه خارج می شوند

departures: flights that are leaving this airport

ورود: پروازهایی که در این فرودگاه فرود می آیند

arrivals: flights that are landing at this airport

بلیط الکترونیکی: بلیطی که به صورت آنلاین خریداری کرده و از رایانه خود چاپ کرده اید

e-ticket: a ticket you purchased online and printed from your computer

صندلی راهرو: صندلی در کنار مسیر طولانی پیاده روی در هواپیما

aisle seat: a seat next to the long walking path on the plane

کارت پرواز: بلیطی که در گیت می دهید (شماره صندلی شما باشد)

boarding pass: the ticket you give at the gates (has your seat number)

کمربند

belt

فلزات: اقلامی مانند جواهرات، سکه، سگک کمربند، چاقو، کلید

metals: items such as jewellery, coins, belt buckles, knives, keys

مایعات: نوشیدنی ها

liquids: beverages

منقضی شده: دیگر مفید نیست (تاریخ گذشته است)

expired: no longer useful (the date has passed)

ورود: بلیط و شناسه خود را نشان دهید و چمدان خود را تحویل دهید

check-in: show your ticket and ID and hand in your baggage

اتصال: نقطه ای که هواپیمای شما در آن فرود می آید و باید هواپیمای دیگری را بگیرید

connection: the point where your plane lands and you must catch another plane

داخلی: در همان کشور فرودگاه

domestic: in the same country as the airport

بین المللی: در کشوری متفاوت از فرودگاه

international: in a different country than the airport

مکالمه در فرودگاه بین دو نفر

مسافر: لطفاً به من کمک کنید پیشخوان ایر ایندیا را پیدا کنم؟

Passenger:  Can you please help me find the counter of Air India?

کارکنان زمینی: مطمئناً خانم، در سمت راست در باجه شماره 11، در کنار کانتر هواپیمایی IndiGo است.

Ground Staff: Sure Ma’am, It is on the right-hand side at counter no.11, beside the counter of IndiGo Airlines.

مسافر: خیلی ممنون.

Passenger: Thank you so much.

کارکنان ایر ایندیا: شما چند نفر هستید؟ آیا می توانم لطفا پاسپورت و بلیط شما را داشته باشم؟

Air India staff: How many people are you? Can I please have your passports and tickets?

مسافر: ما دو نفریم، اینم بلیط و پاسپورت ما.

Passenger: We are two of us, here are our tickets and passports.

کارکنان: متشکرم، لطفاً یک دقیقه به من اجازه دهید تا تأیید کنم. چقدر چمدان داری؟

Staff: Thank you, please allow me a minute for verification. How much luggage do you have?

مسافر: ما 2 چمدان برای تحویل و 1 چمدان دستی داریم.

Passenger: We have 2 bags for check-in and 1 hand baggage.

کارکنان: خوب است. لطفاً چمدان تحویل بار خود را روی تسمه نقاله قرار دهید. همچنین، لطفاً برچسب‌های چمدان را به تمام کیف‌های دستی خود ببندید.

Staff: That’s fine. Kindly put your check-in baggage on the conveyor belt. Also, please tie the baggage tags against all your handbags.

مسافر: حتما این کار را خواهم کرد.

Passenger: Sure, I will do that.

کارکنان: خانم، من فکر می کنم شما از حد وزن چمدان خود فراتر رفته اید.

Staff: Ma’am, I believe you have exceeded your luggage’s weight limit.

مسافر: اوه! چند کیلوگرم بیشتر هستیم؟

Passenger: Oh! How many kg over are we?

پرسنل: حداکثر 15 کیلوگرم برای هر نفر در چمدان تحویل و 5 کیلوگرم برای چمدان دستی است. برای دو نفر، حد مجاز به ترتیب 30 کیلوگرم و 10 کیلوگرم خواهد بود. چمدان تحویل شما 32.5 کیلوگرم خانم است.

Staff: The limit is 15 kg per person on check-in baggage and 5 kg on hand baggage. For two people, the limit would be 30 kg and 10 kg respectively. Your check-in baggage is 32.5 Kg Ma’am.

مسافر: خب، به ما توصیه می کنید که چه کار کنیم؟

Passenger: So, what do you advise us to do?

پرسنل: می توانید کمی وقت بگذارید و چمدان خود را در آنجا مرتب کنید خانم، یا جریمه ای را بپردازید که به ازای هر کیلوگرم 600 INR است.

Staff: You can take some time and rearrange your luggage over there Ma’am, or pay fine which is 600 INR per kg.

مسافر: خیلی خب. من می خواهم چمدانم را دوباره مرتب کنم.

Passenger: All right then. I would like to rearrange my luggage.

پرسنل: درست خانم.

Staff: Right Ma’am.

مسافر: خانم، همه چیز تمام شد

Passenger: There you are Ma’am, All done

پرسنل: خیلی خوب خانم. لطفا چمدان خود را روی تسمه نقاله قرار دهید.

Staff: Very well Ma’am. Kindly put your luggage on the conveyor belt.

مسافر: حتما

Passenger: Sure

پرسنل: خوب خانم. در اینجا کارت پرواز و برچسب های چمدان پشت کارت پرواز شما قرار دارد. ساعت سوار شدن شما 14:25 بعد از ظهر در گیت شماره است. 13. پرواز ایمن داشته باشید. از اینکه ایر ایندیا را انتخاب کردید متشکریم.

Staff: Fine Ma’am. Here is your boarding pass and baggage tags are behind your boarding pass. Your boarding time is 14:25 pm at gate no. 13. Have a safe flight. Thank you for choosing Air India.

مسافر: خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشید!

Passenger: Thank you so much. Have a good day!

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

سوال یا نظری دارید کامنت کنید.

مشاهده همه دورس انگلیسی به ترتیب از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش کامل انگلیسی - تمامی دروس

موفق باشید.

این سایت بفروش می رسد با سئو عالی و بازدید بالا. تماس بگیرید

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

دوره ارز دیجیتال تاپ سایت 98

منبع: peptalkindia

تگ:

دوره های آموزشی دوره های آموزشی

نظرات کاربران

از دیدگاه مرتبط با موضوع استفاده نمایید.

از تبلیغ سایت یا شبکه اجتماعی خودداری فرمایید.

برای پاسخ گویی بهتر در سایت ثبت نام نمایید و سپس سوال خود را مطرح فرمایید.